amb valor
afegit

amb valor afegit

GO KUBO!

Programa i aprèn pensament
computacional a Educació Infantil

GO KUBO! Programa i aprèn pensament computacional a Educació Infantil

Suport tècnic

Suport tècnic
Presentación visual

GO STEAM

Coneix el projecte

Edelvives Robotics

Edelvives Next Robotics

També en anglès

IMPRESIÓN 3D Next Steam Edelvives

Coneix el projecte Robòtica

Coneix el projecte
																																												Impressió 3D

Coneix el projecte Impressió 3D

Recursos per al professorat

Infantil Primària ESO

PROJECTES GO STEAM